Virdutinio drabuthio gamintojas

Naujasis ðeðtadienis parodë naujausià vietinës drabuþiø gamintojo kolekcijà. Renginys pritraukë daug þiûrovø, kurie norëjo patikrinti, kà dizaineriai sukûrë susijungimo sezonui. Tarp auditorijos netgi galëjome pamatyti keletà áþymybiø, þurnalistø ir politikø.Ðou buvo rafinuotas blogiausiu taðku, o pilnatvë vyko be jokiø kliûèiø. Sistemoje galëjome pasigroþëti nuostabiais, vasaros, rankø darbo drabuþiais. Darbe buvo naudojami tik aukðti ir malonûs audiniai su dideliais, spalvotais spalvomis, áskaitant medvilnæ, lino ir ðilko. Mûsø þurnalistams patiko erdvûs, spalvingi maxi sijonai, susidedanèios ið nërimo. Be jø, pagarbà taip pat sukëlë nëriniai, romantiðkos suknelës, taip pat palaidinukës su frills ir siuvinëtais bikini. Vasaros drabuþiø dizaineriams siûloma þmonëms, be kita ko, pintiems skrybëlëms su ðiltomis þiedinëmis sankryþomis, puoðtomis nëriniais ir gëlëmis.Po pasirodymo vyko graþios vestuviø suknelës aukcionas, daugiausia pagamintas ið ðvieþios progos. Suknelë buvo suteikta asmeniui, kuriam reikëjo anonimiðkumo. Be to, taip pat buvo parduota daug naujausios kolekcijos drabuþiø. Pajamos, surinktos ið paskutinio pardavimo, bus pervestos á Jûsø vaikø namus. Pabrëþtina, kad prekës þenklas labai remia ávairius naudingus ir sveikus veiksmus. Jos vartotojai bûtø pakartotinai rekomendavæ mûsø produktus aukcionuose ir kaip pardavimo vieta buvo net apsilankymas bet kurioje gamykloje.Kompanijos atstovas mums pasakë, kad naujausia kolekcija pradës veikti geguþës mën. Be to, jis paskelbë, kad bendrovë planuoja atidaryti kompiuterinæ prekybà, kurioje rinkiniai bûtø kitokie nei fiksuotuose rinkiniuose.Mûsø drabuþiø kompanija yra viena ið sveikiausiø drabuþiø gamintojø kampe. Jis turi keletà gamyklø visame pasaulyje. Jame dirba keli tûkstanèiai þmoniø, visø pirma þinomi siuvëjai, siuvëjai ir architektai. Kas kiekvienà prekës þenklo laikotarpá sudaro kolekcijas bendradarbiaujant su gerais Lenkijos dizaineriais. Ðios kolekcijos tikrai sëkmingai sustoja, kad prieð pradedant parduotuvæ jie anksti ryte pasiruoðæ maþoms eilëms. Ðios kolekcijos iðnyksta paskutinæ dienà.Dabartinës kompanijos produktai nuo daugelio metø yra labai populiarûs tiek vartotojams, tiek uþsienyje. Raðydama apie jà, ji nenukris, jau nekalbant apie pasitenkinimà, kurá ji gavo, ir tai, kà jie naudoja, kad dainos yra aukðèiausios kokybës.

Diet Stars

Perþiûrëti savo parduotuvæ: Vienkartiniai drabuþiai maisto pramonei