Vyro nevaisingumas kaip gydytojas

Nevaisingumas paprastai yra didþiulë drama tëvams, kurie ieðko vaiko. Neámanoma sukurti ilgiausio svajonio ar noro turëti vaikø. Ði sàlyga gali turëti neigiamos átakos kontaktinei linijai. Ir nepaisant sunkumø, verta prisiminti, kaip kovoti su ðia tema. Nevaisingumo prieþastys neabejotinai sudaro daug, bet tik teisinga diagnozë leis atsakyti, ar pora, siekianti vaiko, tikisi áveikti ðiuos negalavimus.

https://choles-tab.eu/lt/Recardio - Geriausias būdas pasirūpinti savo sveikata ir pagerinti rezultatus!

Nëðtumo diagnozæ numato medicininë istorija, kurià gydytojas atlieka su pora, ieðkanèia vaiko. Taigi tai svarbu, nes nevaisingumo problema taikoma ir moteriai, ir draugams. Pokalbio metu specialistas uþduoda daug klausimø paskutiniuose intymiuose. Gydytojas, be kita ko, papraðys gyvenimo sistemai, praeities ligoms ir naudojamiems vaistams. Norint pasirengti tokiam pokalbiui, verta iðsiaiðkinti, ar jûsø tëvai ar seneliai buvo tinkamos problemos ir ar jie kenèia nuo ávairiø ligø, tokiø kaip diabetas. Kai gydytojas surinks visà reikiamà informacijà, jis priima nuomones apie bûtinus testus. Verta paminëti, kad klientas turëtø bûti pirmasis, kuriam atliekama diagnostika, nes jis labai dþiaugiasi, kad paðalina nevaisingumà. Pakanka atlikti galutiná spermos testà. Jo rezultatai gali bûti þinomi porai 24 valandas po bandymo. Pirmas þingsnis asmenyje yra patikrinti hormonø, kurie veikia reprodukcijos procese, lygá. Ðis klausimas paprastai atliekamas ryte, nes pacientas nori bûti nevalgius. Jo pabaigà pateikia specialistas, kuris kartu su pora priima tolesná sprendimà. Ði sàlyga yra iðskirtinai atliekama þmonëms, sëkmingai, kai spermos analizëje nenustatyta jokiø nukrypimø. Kitas þingsnis yra sukelti vaizdavimo tyrimus moteryje. Jø tikslas yra ávertinti reprodukciniø organø tvarkingumà. Todël tai ypaè svarbu tuo atveju, kai moteris praeityje atliko operacijà.

Daþnai daugelis specialistø rekomenduoja moterims stebëti ciklà prieð siûlydami kitoká tyrimo metodà. Jo stebësena gali pasakyti apie nevaisingumo problemø pobûdá.